Շրջանաձև տնտեսություն

Ձեռնարկը նախատեսված է ագրարային ոլորտի (հատկապես տնտեսագիտական ուղղվածության) ուսանողների և ձեռնարկատերերի համար։ Այն ստեղծված է տեսական և գործնական նյութերի հիման վրա և նպատակ ունի ընթերցողին տրամադրել հիﬓական գիտելիքներ՝ համաշխարհային տնտեսության ﬔջ կատարվող կայուն փոփոխությունների ժամանակակից ընթացքի մասին։ Ձեռնարկը պատրաստելիս կիրառվել են ﬕջազգային հարթակում հրատարակված աﬔնավերջին գիտական հոդվածներ, որոնց հղուﬓերը ևս տրամադրված են ձեռնարկում:

        Գրքի հղումն այստեղ

Պատկերասրահ
Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․