• Գյուղատնտեսական թափոնների կայուն կառավարում

  Շրջակա միջավայրի պահպանմանը և գյուղատնտեսության կարողությունների կառավարմանը միտված ձեռնարկը նախատեսված է ագրարային ոլորտով հետաքրքրվողների համար: Ձեռնարկն ընթերցողին կօգնի զարգացնել իր գիտելիքները և հմտությունները՝ գյուղատնտեսական թափոնների վերօգտագործման միջազգային փորձը Հայաստանում կիրառելու նպատակով:

             ...

 • Բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում

  Կայուն գյուղատնտեսության վարման համակարգում բնական ռեսուրսների կայուն կառավարումը ենթադրում է արտադրության այդ ոլորտում ներգրավված բնական պաշարների պահպանության, արդյունավետ օգտագործման և այդ ընթացքում դրանց վերարտադրության կայուն մակարդակի ապահովում։

                                 ...

 • Շրջանաձև տնտեսություն

  Ձեռնարկը նախատեսված է ագրարային ոլորտի (հատկապես տնտեսագիտական ուղղվածության) ուսանողների և ձեռնարկատերերի համար։ Այն ստեղծված է տեսական և գործնական նյութերի հիման վրա և նպատակ ունի ընթերցողին տրամադրել հիﬓական գիտելիքներ՝ համաշխարհային տնտեսության ﬔջ կատարվող կայուն փոփոխությունների ժամանակակից ընթացքի մասին։ Ձեռնարկը պատրաստելիս կիրառվել են ﬕջազգային հարթակում հրատարակված...

 • Կլիմայակայուն խելամիտ գյուղատնտեսություն

  Ձեռնարկը նախատեսված է գյուղատնտեսական ուղղվածության ուսանողների և գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների համար։ Տեսական և գործնական գիտելիքները ընթերցողին հնարավորություն կտան կլիմայական փոփոխությունների պայմաններում գյուղատնտեսության կարողությունների զարգացման վերաբերյալ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և արդեն ունեցած հմտություններն ամրապնդելու: Ձեռնարկը կազմվել է ժամանակակից աշխարհում...

 • Ներառական գյուղական հասարակություն

  Ի՞նչ սոցիալ-մշակութային շերտեր և խնդիրներ կան Հայաստանի գյուղերում, ովքե՞ր են մերօրյա գյուղի կայուն զարգացման պատասխանատուներն ու շահառուները՝ անկախության սերնդի առաջամարտիկնե՞րը, ստեղծարար կանա՞յք, թե՞ ողջ համայնքը միասին դիտարկված: Ո՞ր ավանդույթները և կարծրատիպերը բացառել, որոնք՝ «տեղափոխել» ապագա, Covid-ը՝ համաճարա՞կ, թե ուժեղ կողմերի բացահայտման մարտահրավեր: Հարցեր, որոնք...

 • Արդի պտղաբուծության օժանդակ ձեռնարկ

  Ձեռնարկում ներկայացված են ժամանակակից (ինտենսիվ) պտղաբուծության մոտեցումները, տնկարկների հիմնման համար անհրաժեշտ քայլերը, տնկանյութի ընտրության, տնկման, սաղարթի ձևավորման, բույսերի պարարատացման և ոռոգման առանձնահատկությունները։ Ձեռնարկում մանրամասնորեն քննարկվում են տնկարանային տնտեսությունների հիմնման և շահագործման խնդիրները, ինչպես նաև բույսերի պաշտպանության...

 • Կայուն արտադրության համակարգեր ընկուզավոր պտղատեսակների այգիների, ինտենսիվ պտղատու այգիների և տնակարանների օրինակով

           Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ

 • Օրգանական երկրագործության հիմունքներ

   

  Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են օրգանական գյուղատնտեսությամբ և ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերով: 

  Այն կօգնի առավել դյուրին դարձնել հողի բերրիության պահպանումը, բույսերի սննդառության կարգավորումը, վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարը:  

         ...

 • Օրգանական գյուղատնտեսության ուղեցույց

  Հողն հողագործին նույն սրտացավությամբ կպատասխանի, եթե նա բերրիությանը նպաստի բնական միջոցներով, պարբերաբար համալրի սննդատարրերի պաշարները, տիրապետի հիվանդությունների ու

   վնասատունեի կառավարման այլընտրանքային մեթոդներին, ճիշտ համադրի օրգանական անասնապահությունն ու բուսաբուծությունը: 

      

   

   ...

 • Ինտենսիվ այգու հիմնում և կառավարում

  Փորձով ապացուցված փաստ է՝ այգեգործը պետք է ձգտի ստանալ որակապես լավ, տնտեսապես եկամտաբեր, էկոլոգիապես անվտանգ բերք և ոչ միայն… Դրա համար նա պետք է տիրապետի որոշակի գիտելիքների և  հմտությունների, ապա ընթանա ժամանակին համաքայլ: Ձեռնարկում կգտնեք ինտենսիվ այգու պլանավորման, հիմնման, տնկանյութերի ընտրության, պատվաստի, խնամքի, վնասատուների դեմ պայքարի, ոռոգման և կարկտապաշտպան արդի համակարգերի...

 • Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցառումները գյուղատնտեսության ոլորտում

  Ձեռնարկը նպատակ ունի ծանոթացնելու երկրագործության ոլորտում կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները կանխարգելելու, մեղմելու և կլիմայական նոր պայմաններին հարմարվելու մի շարք միջոցառումներին։ Այն նախատեսված է գյուղատնտեսոության ոլորտի մասնագետների, ֆերմերների, անհատ հողօգտագործողների, ինչպես նաև ուսանողների ու դասավանդողների, ընթերցողների լայն շրջանակների համար:

  Ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ...

 • Ընդերքօգտագործման ընդհանուր վիճակը: Տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրները Հայաստանում

  Հոդվածում ներկայացված է Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում առկա տնտեսական և բնապահպանական հիմնախնդիրների փոխկապակցվածությունը։ Ընդերքօգտագործման ընդհանուր վիճակը դիտարկվում է ըստ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի շահագործման և ոչ մետաղական հանքանյութերի վերամշակման ներկայիս իրատեսական գնահատման։ Ոլորտի զարգացման ռազմավարության հստակեցմանը զուգահեռ առաջարկվում են մետաղական օգտակար...

 • Գետնանուշի մշակությունը ՀՀ Արարատյան դաշտի և նախալեռնային գոտու պայմաններում

  Տեղեկատվական թերթիկում ներկայացված է Արարատյան դաշտի և նախալեռնային գոտու պայմաններում գետնանուշի մշակությունը, ինչպես նաև ստացված գետնանուշի Լիա սորտի հակիրճ նկարագրությունը և մշակության արդյունավետ տեխնոլոգիան։ Նախատեսված է ֆերմերների համար, ինչպես նաև կարող է օգտակար լինել ագրոկենսաբանական մասնագիտության  ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին։

  Տեղեկատվական թերթիկը հասանելի...

 • Կայուն գործելակերպի ուղեցույց պտղաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերների համար

  Կայուն գործելակերպի ուղեցույց պտղաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերների համար ուղեցույցը քննարկում է կայունությունը գյուղատնտեսության մեջ, անդրադարձ կատարում օրգանական գյուղատնտեսությանը, ագրոէկոլոգիային, կլիմային նկատմամբ խելացի գյուղատնտեսությանը կայունության համատեքստում։

  Ուղեցույցը հասանելի է հետևյալ

 • Պտղաբուծություն

  Ձեռնարկում ներկայացված են պտղահատապտուղ բույսերի մշակության ընթացքում կիրառվող արդյունավետ արդի տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառության առանձնահատկությունները ՀՀ պայմաններում։

  Ձեռնարկը հասանելի է հետևյալ

 • Գյուղատնտեսության էկոլոգիացման խնդիրները հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում

  Ինչպե՞ս պահպանել բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման չափանիշները և ապահովել բնակչության համար բարենպաստ ապագա: 

  Հոդվածում առաջարկվող միջոցառումներն ու տեխնոլոգիաները պատասխանում են այս և մի շարք այլ հարցերի:

  Հոդվածը հասանելի է հետևյալ

 • Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ

  Սույն ձեռնարկի հրատարակումը նպատակ ունի բույսերի պաշտպանության գործում աջակցել տնտեսվարողներին ժամանակին հայտնաբերել, ճանաչել, նույնականացնել վնասատուներին ու հիվանդությունները և դրանց դեմ կազմակերպել ինտեգրացված պայքարի համապատասխան միջոցառումներ: Ձեռնարկում նկարագրվել են հիվանդությունների ու վնասատուների զարգացման բոլոր փուլերը, ներկայացվել մշտադիտարկումների իրականացման
  մեթոդներն ու...

Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․